กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวมนัญญา งามวงศ์วาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอารียา นามบุตร
ครูผู้ช่วย

นายอรรถพร อับสีรัมย์
ครูผู้ช่วย