กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเจนจิรา พรมวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2