กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวมนัญญา งามวงศ์วาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอารียา นามบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายอรรถพร อับสีรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเจนจิรา พรมวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2