กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเจนจิรา พรมวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2