ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 (แบบ017 )
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : สมทบจากหน่วยงานอื่น
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น อบจ.ชลบุรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 14,850,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโดม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : อบจ.ชลบุรี
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสุขาสีฟ้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสุขาสีส้ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 999,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำสีชมพู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเก็บของ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสีฟ้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..