คณะผู้บริหาร

นางนฤมล พอดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 086-1541620

นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา