กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิริวิมล อ่อนราษฎร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : mai_0804055019@hotmail.com

นายกาฬบดินทร์ เบญจมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวคำพร เลไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจิราพร นาดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรัตติยา เชื้อทอง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0827543524

นางสาวพัชนิดา ธุไธสง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0927273804