กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอนันต์ยา พงศ์ไพฑูรย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฏฐ์ศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาววลัยกร สีหาเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริวิมล อ่อนราษฎร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายกาฬบดินทร์ เบญจมาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวคำพร เลไธสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1