กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอนันต์ยา พงศ์ไพฑูรย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 089-9389828
อีเมล์ : Ananya8828@gmail.com

นางสาววลัยกร สีหาเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 082-8659619
อีเมล์ : teach_1983@gmail.com

นางสาวศิริวิมล อ่อนราษฎร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : mai_0804055019@hotmail.com

นายกาฬบดินทร์ เบญจมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวคำพร เลไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจิราพร นาดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1