กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอนันต์ยา พงศ์ไพฑูรย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฏฐ์ศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์
ครู คศ.2

นางพัชรินทร์ บุตรดีวงษ์
ครู คศ.2

นางสาววลัยกร สีหาเสน
ครู คศ.1

นางสาวศิริวิมล อ่อนราษฎร์
ครูผู้ช่วย