กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอนันต์ยา พงศ์ไพฑูรย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววลัยกร สีหาเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริวิมล อ่อนราษฎร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายกาฬบดินทร์ เบญจมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวคำพร เลไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจิราพร นาดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1