ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทย/กิจกรรม To be Number 1
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
08 ส.ค. 59 ถึง 10 ส.ค. 59 สัปดาห์ห้องสมุด
ห้องสมุด โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่/กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
15 ส.ค. 59 ถึง 17 ส.ค. 59 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
30 ก.ย. 59 กิจกรรมตลาดนัดมือสอง
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
05 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
30 ต.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
09 มี.ค. 60 เลือกตั้งกรรมการนักเรียน
**เชิญชวน** ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียง เลือกคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ใน วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน
หมายเลข1. พรรคพลังดอน
หมายเลข2. พรรคร่วมใจดอน
หมายเลข3. พรรคสามัคคีดอน
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
10 มี.ค. 60 กิจกรรมวันวิชาการ
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
17 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ิิ 3
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
30 เม.ย. 60 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม