คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพล ลุสำเร็จ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนัญญา ชูราศี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอธิป คุมพล
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๒
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศรายุท จิตรวิกรานต์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัชพล สอนวิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปองคุณ นาคประถม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอโณทัย วินิจฉัยกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชิษณุพงษ์ ป้องซ้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพล พาลาด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธวัลรัตน์ กรวยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทวัน อายุเจริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บดสันเทียะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศกร ผาบจันทร์สิงห์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุรีมาศ จุลเกาะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภัสรา หวังสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลนาถ บุญสอน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสินีนาฏ เอี้ยงสูงเนิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรวิสรา เชียงใหม่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชุติพนธ์ วิเศษเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา ไทรทองสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนัญชิดา เดชวรโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริสรา คำเอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลิตา กาฬภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิดาวัลย์ สังชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบัณฑิตา เทพบุรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทนุธรรม หาวรรณะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายโยธิน หวานเสนาะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกร สาวะรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชยพล ผิวบาง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายแทนคุณ แก้วมะเริง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุธาคิน ตรีเหลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนะชล มาฆะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สดชื่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจริญพร ผิวอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยุวดี ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็หญิงปวันพัสตร์ หอมเสียง
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนพรัตน์ สุขสวรรค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรัณยา แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมธชา พิกุลขาว
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปรนศิฏา พันเพชร
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕/๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณชนก หุ่งเมือง
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมงคลชัย เรียนทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชญานิน แสงดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสาวิตรี ดวงบุญมาก
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑