คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเชตวัน ดีประวี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิ์วัง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอมราพร พลเรือง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภัทรชรีย์ บุญมา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรอร อนุสรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัณณิตา หอมรื่น
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปราณปริยา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพิพัฒน์ นุนารัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชินวัตร แก้วเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภานุวัฒน์ รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบัณฑิตา คุ้มกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศริน ฝางคำ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพนิดา พูลผล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปภาวินท์ บุญแย้ม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวันชัย ตรัยรัตนพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสาธิตพงษ์ ประดิษฐ์เถระ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศธร เตียะเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกฤต ดุรงรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายดุลยศักดิ์ ช่อมะลิ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัทรดนัย มาลา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริพงศ์ แสงจันทร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/2