คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพล ผลสุข
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบัณฑิต โบราณ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกรียงไกร ศรีวงศ์ษา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษดา การุณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนุศักดิ์ แซ่หลี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจตนิพัทธ์ ชินอาจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมาริสา สังวาลย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิรดา ณรงค์นอก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพีรดา แสงอรุณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธาสินี โพนศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกิตติยา องคะศาสตร์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวินิตตา ฮาบสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปวิตร แซ่หลุย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปรีชา ทองบ่อ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชินวัตร แก้วเลิศ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพจนาภรณ์ ชบารัมย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1/2