คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภัทรชรีย์ บุญมา
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรินทร์ ดีตะขบ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพวรรณ ดีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๒
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัณณิตา หอมรื่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนราธิป ศิริรจน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอิทธิพล สัญจรดง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปานวาด ยิ้มรักษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธวัชชัย มาชะสาร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุบรรณ แตงโตนด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพุทธคุณ มะธิปิไข
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา อินสา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคฤหาสน์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนุสรา คำแสวง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรสรินทร์ วณิชชากรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัชชานนท์ เมฆสุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนากร ตินทอง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ พรงาม
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ๒
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชัยวัฒน์ แสงดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกียรติศักดิ์ เรืองศรี
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปราณปริยา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริวรรณ เขียวทอง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลพรรณ สีหะจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธาริณี กิ่งเกษ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิดารัตน์ กายะชาติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรานันท์ แจ่มเพ็ญ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัทรวุฒิ พระพิมล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชลัมพล ลี้ไพศาลศิลป์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรอรณ์ อนุสรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพุฒิพงศ์ ผาลาโห
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกนต์ธร บัวประสาน
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายงานจราจร๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุทธิรักษ์ แสนเย็น
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายงานจราจร๒
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสหรัฐ มากบัว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธเนศ ชุบไธสง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒