ปฐมวัย

นางอัมพร สมบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางดรุณทิพย์ ขันสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0