ปฐมวัย

นางอัมพร สมบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางดรุณทิพย์ ขันสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวณัฐถานันท์ มหารัตนวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1