กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุนิสา สัมฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 086-7024618
อีเมล์ : chunchom_g@hotmail.com

นางสายสุนิย์ อังติกุล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 086-0457113
อีเมล์ : jenes2512@gmail.com

นางอรอนงค์ เจือมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 086-7166108
อีเมล์ : Onair_mon@hotmail.com

นางสาวสุวรรณา นิลสนธิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 092-5803799
อีเมล์ : makam_poom@hotmail.com

นายชานนท์ บุญเปลี่ยน