กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุนิสา สัมฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสายสุนิย์ อังติกุล
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ เจือมา
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา นิลสนธิ
ครู คศ.1