กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุนิสา สัมฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 086-7024618
อีเมล์ : chunchom_g@hotmail.com

นางสายสุนิย์ อังติกุล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 086-0457113
อีเมล์ : jenes2512@gmail.com

นายชานนท์ บุญเปลี่ยน