กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุนิสา สัมฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสายสุนิย์ อังติกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางอรอนงค์ เจือมา
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา นิลสนธิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1