กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุนิสา สัมฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสายสุนิย์ อังติกุล
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ เจือมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุวรรณา นิลสนธิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายชานนท์ บุญเปลี่ยน