กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปริญญา ศิริเตียวศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางกุหลาบ ปูรณวัฒนกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0810322319

นางสาวธัญพิชชา แสงกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : thanpitcha19@outlook.com

นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ไพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0893758284

นางสาวกีรติกาญจน์ ตุ่มนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

Mr. COMILLAS GERSON
วิทยากรชาวต่างชาติ

MR. CELESTINO ,OLIVER MARCOS
วิทยากรชาวต่างชาติ