กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกุหลาบ ปูรณวัฒนกุล
ครู คศ.1

นางสาวธัญพิชชา แสงกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ไพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1