กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกุหลาบ ปูรณวัฒนกุล
ครู คศ.1

นางสาวธัญพิชชา แสงกล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ไพร
ครูผู้ช่วย