กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกุหลาบ ปูรณวัฒนกุล
ครู คศ.1

นางสาวธัญพิชชา แสงกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ไพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายปริญญา ศิริเตียวศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Mr. COMILLAS GERSON
วิทยากรชาวต่างชาติ

MR. CELESTINO ,OLIVER MARCOS
วิทยากรชาวต่างชาติ