กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกุลิสรา คำเหลากุลธรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภวรรณ จันทราเขต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศุภลักษณ์ เกตะราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววนิดา ชัยอาษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2