กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกุลิสรา คำเหลากุลธรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศุภลักษณ์ เกตะราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปิยภรณ์ ถาอิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2