กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกุลิสรา คำเหลากุลธรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภวรรณ จันทราเขต
ครู คศ.1

นางสาวศุภลักษณ์ เกตะราช
ครูผู้ช่วย