กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกุลิสรา คำเหลากุลธรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 087-6781945
อีเมล์ : Kory_1977@hotmail.com

นางสาวศุภลักษณ์ เกตะราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : supalack_ning@hotmail.com

นางสาวปิยภรณ์ ถาอิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนารี มานุสนธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0810662876