กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอภัสนันท์ สงคลังธนพัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพรรณรมน สุขกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอารียา นามบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายปริวรรษ ประมาณมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวลลิตา พรมวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอรรถพร อับสีรัมย์
ครู คศ.1

นางสาววิชิราภรณ์ บุญเสริฐ
ครูผู้ช่วย