กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอภัสนันท์ สงคลังธนพัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกนิษฐา สุขกระโทก
ครูผู้ช่วย

นายปริวรรษ ประมาณมาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา พรมวัฒน์
ครูผู้ช่วย