กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอภัสนันท์ สงคลังธนพัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 089-7840554
อีเมล์ : benchawan-45@hotmail.com

นางสาวพรรณฤมน สุขกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : khoya2009@hotmail.com

นายปริวรรษ ประมาณมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวลลิตา พรมวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิชิราภรณ์ บุญเสริฐ
ครู คศ.1

นางจุรีรัตน์ เปรมศิริสกุล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0944549145

นางกมลพรรณ ธรรมศิริ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0808953998

นางสาวชุติกาญจน์ สงวนศักดิ์ศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา นาคคำ
ครูผู้ช่วย