กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอภัสนันท์ สงคลังธนพัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพรรณรมน สุขกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายปริวรรษ ประมาณมาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวลลิตา พรมวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2