กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอภัสนันท์ สงคลังธนพัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 089-7840554
อีเมล์ : benchawan-45@hotmail.com

นางสาวพรรณรมน สุขกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : khoya2009@hotmail.com

นางสาวอารียา นามบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายปริวรรษ ประมาณมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวลลิตา พรมวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอรรถพร อับสีรัมย์
ครู คศ.1

นางสาววิชิราภรณ์ บุญเสริฐ
ครูผู้ช่วย