วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

               นักเรียนโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม  มีทักษะอาชีพ   รักความเป็นไทย  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง  โดยครูมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 

ปรัชญาของโรงเรียน

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
"ความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข"