อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   มีทักษะอาชีพ

 

เอกลักษณ์

              รำวงมาตรฐาน   ส่งเสริมทักษะอาชีพ