คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสยาม ไตรรักษ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ชื่อ-นามสกุล : นางชนิดา ใจนนถี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางศุภวรรณ จันทราเขต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ไตรรักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรชาติ วัฒนะศิริขจร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายไมตรี ประเสริฐ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูถาวรธรรมวิสิฐ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา โปรยานนท์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดรุณี เพ็ญงามดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจตน์ ไตรรักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกิจ จิตมาต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธำรงค์ ใจดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฌัชชา ไตรรักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล พอดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมและเลขานุการ