คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฌัชชา ไตรรักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสายสุนีย์ อังติกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ไตรรักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายไมตรี ประเสริฐ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูถาวรธรรมวิสิฐ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา โปรยานนท์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดรุณี เพ็ญงามดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจตน์ ไตรรักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกิจ จิตมาต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธำรงค์ ใจดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด บรรพต
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ชื่อ-นามสกุล : นายฤทธิชัย ชื่นบาน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.ชยพล ศรีโยธี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระศักดิ์ แจ่มจำรัส
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล พอดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมและเลขานุการ