กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรรณิการ์ วรอุไร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปิยะณัฐ ทิพย์เที่ยงแท้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิตรเลขา ทองสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมนัญชยา สุทธิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1