กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชค
ครู คศ.1

นายปิยะณัฐ ทิพย์เที่ยงแท้
ครูผู้ช่วย

นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์
ครูผู้ช่วย