กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปิยะณัฐ ทิพย์เที่ยงแท้
ครูผู้ช่วย

นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิตรเลขา ทองสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมนัญชยา สุทธิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1