กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกรรณิการ์ เหลี่ยมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจิตรเลขา ทองสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมนัญชยา สุทธิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภาภรณ์ สีงามขำ
ครูอัตราจ้าง