ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม   ตั้งอยู่เลขที่  46/1  หมู่ 4  ตำบลดอนหัวฬ่อ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2470 โดยนายอำเภอเมืองสมัยนั้นและดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนมีนักเรียน 45 ครู 2 คน
พ.ศ. 2482 สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. ด้วยเงินของรัฐบาล เป็นเงิน 600 บาท ( หกร้อยบาทถ้วน ) สมทบกับเงินที่คณะกรรมการวัดและโรงเรียนบริจาค  คือ นายเติม  ศิลปี  นายอำเภอเมือง   พระอธิการยอด  สุวรรณโธ เจ้าอาวาสวัดดอนดำรงธรรม  พระครูสรวุฒิ  สมาจารย์ พร้อมด้วยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรตำบลดอนหัวฬ่อร่วมบริจาคจนกระทั่งก่อสร้างสำเร็จ
          พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) สมทบกับเงินของโรงเรียนจัดงานเพื่อหาเงินเปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นหลังคาสังกะสี  และในปีเดียวกันนั้น นายสวัสดิ์  ยะสารวรรณ  นายอำเภอเมือง จัดให้สภาตำบลทอดกฐิน  เพื่อสร้างโรงอาหารพื้นคอนกรีต จำนวน 1 หลัง
          พ.ศ. 2512  สภาจังหวัดชลบุรี จัดสรรงบประมาณเพื่อต่อเติมฝ้าเพดาน เป็นเงิน 12,000 บาท          (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และในปีนี้เปิดการเรียนการสอนถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 140 คน
          พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียน แบบ 017 โดยมีนายสัญชัย    มั่งคั่ง   สมทบเงินสร้างเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 8 ห้องเรียน รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และรับเงินบริจาคค่าทาสี จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  มีนักเรียนทั้งสิ้น  182 คน
          ต่อมามีการจัดสรรงบประมาณเงินผันสู่ชนบท สร้างบ่อเก็บน้ำฝนคอนกรีต เป็นเงิน 63,000  บาท(หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) สร้างโรงอาหาร เป็นเงิน 38,000  บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
          พ.ศ. 2527  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ขนาด 4 ห้องเรียน เพื่อนำวัสดุที่รื้อถอนไปก่อสร้างห้องสมุดประชาชน
          เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2527  เกิตวาตภัย ทำให้โรงอาหารที่สร้างด้วยเงินสภาตำบลสมทบกับเงินทอดกฐิน ที่มีสภาพชำรุดอยู่บ้างแล้ว เกิดพังทลายลงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงได้ทำการรื้อถอน  พ.ศ. 2538 ได้รับเงินบริจาคจากประชาชน  วัสดุ ไม้  กระเบื้อง  จากวัด  เพื่อจัดสร้างโรงอาหารชั่วคราว ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 17 เมตร จำนวน 1 หลัง ในเวลาต่อมาได้ทำการรื้อถอน  เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 102/26  ขนาด  3  ห้องเรียน 
          พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยการประสานงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 102/26  ขนาด  3  ห้องเรียน  มูลค่า 816,500 บาท     (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
          พ.ศ. 2542    ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  สร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ คสล. และส้วม  จำนวน 1 หลัง  รวม 2 โครงการ มูลค่า 322,432.71 บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
          พ.ศ. 2543   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท มิตซูบิชิ   เอลเลเวเตอร์ (เอเชีย)  จำกัด  สร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์และบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง รวมเป็นเงิน  950,320  บาท ( เก้าแสน  ห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) 
พ.ศ. 2544 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม โดยกำนันสยาม ไตรรักษ์ และพระครูสถิตย์ธรรมรัตน์ จัดสร้างเรือนพยาบาล มูลค่า 300,000 บาท ( สามแสนบาทถ้วน ) โดยสร้างอยู่เหนือบ่อน้ำฝนด้านหลังอาคารเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อสนับสนุนงบประมาณ สร้างอ่างล้างมือและบริจาคแปรงสีฟันสำหรับนักเรียน รวมเป็นเงิน 80,000 บาท  ( แปดหมื่นบาทถ้วน )
บริษัทโอเรียลเตล  คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปรับปรุงสนาม โดยจัดทำสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคารเรียน สปช.102/26 มูลค่า 43,000  บาท  ( สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน )องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อสนับสนุนโครงการจัดสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน มูลค่า 277,000  บาท  ( สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )
            พ.ศ. 2545 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าโรงเรียน  มูลค่า 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  ได้คัดเลือกโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมเข้าร่วมโครงการพัฒนา 5 ส.  
และสิ่งแวดล้อม  เป็นโรงเรียนที่ 20 ของโครงการ
             พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงฝ้า เพดานของอาคารเรียนแบบ 017 มูลค่า 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) ปรับปรุงฝาผนังด้านหลังอาคารเรียนที่ผุกร่อน มูลค่า 50,000 บาท  ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) และปรับเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียนแบบ 017 มูลค่า 100,000 บาท              ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )
             พ.ศ. 2547  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม มีมติให้โรงเรียนขยาย ชั้นเรียน โดยเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้ดำเนินการขออนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 2213/2547  สั่ง  ณ  วันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ.  2547  โดยเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 1 ห้องเรียน
             พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำห้องเรียนมัลติมีเดีย  มูลค่า  499,800  บาท ( สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน )
บริษัท ปตท. ( มหาชน ) จำกัด สนับสนุนงบประมาณทาสีรั้วด้านหน้าโรงเรียน มูลค่า 36,000 บาท        ( สามหมื่นหกพันบาทถ้วน )
             พ.ศ. 2549  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์  4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 63 เมตร  มูลค่า 14,850,000 บาท ( สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )  เริ่มสร้าง  14  กรกฎาคม  2549  สิ้นสุด  7  กรกฎาคม  2550 และได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  สร้างส้วมแบบ สปช.604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน   1 หลัง มูลค่า 227,500 บาท  ( สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน )
             พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จากเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มูลค่า 200,000 บาท  ( สองแสนบาทถ้วน )  ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน อบจ. และจัดซื้อศาลาเรือนไทย จำนวน 5 หลัง
พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามแบบโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ปีงบประมาณ 2555 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว    กว้าง 14 เมตร ยาว 33 เมตร หน้าอาคารเรียน แบบ 017  งบประมาณ  2,577,000 บาท ( สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )
             6  มกราคม  2557 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) ก่อสร้างส้วม สพฐ.4 ( ห้องส้วม 4 ที่นั่ง ) งบประมาณ 350,000 บาท ( สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยถาวรเจริญก่อสร้างเป็นผู้รับจ้าง
            25 กันยายน 2557 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/2526 ทาสีทั้งหลัง อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง  เปลี่ยนหน้าต่าง ประตูห้องเรียน ทำกรงเหล็กที่ชั้น 1 ประตูเข้า – ออก เปลี่ยนประตูม้วนบันได 1 ข้าง งบประมาณ 499,489 บาท ( สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน ) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดวรชลเอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้าง
             3 มีนาคม 2558 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 40 × 40 ซม. ทั้งอาคาร พื้นที่ 2,301 ตร.ม. งบประมาณ 1,012,770 บาท  ( หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเบสเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส   เป็นผู้รับจ้าง
            24  มีนาคม 2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โดยเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นหลังคาเมทัลชีท เปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น 4 ทาสีอาคาร  ทั้งหลัง  และทำกันสาดชั้น 1  งบประมาณ  1,733,000 บาท  ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน ) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเบสเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเป็นผู้รับจ้าง
             6 มิถุนายน 2558  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี จำนวน 999,000 บาท  ( เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) ก่อสร้างโรงอาหารบริเวณด้านหลังอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โดยบริษัทนัยรัตน์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
             29 พฤศจิกายน  2559 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ส้วม แบบ สพฐ. นักเรียนหญิง 4 ที่ จำนวน 371,600 บาท
              1  ธันวาคม 2559  ได้รับงบประมาณติดตั้งรางน้ำฝนที่อาคารเรียน แบบ 017  จำนวน 70,000 บาท  โดยร้าน ส.สุทราทิพย์
              9  ธันวาคม  2559  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน 167,800 บาท
              20 ตุลาคม  2560  ได้รับจัดสรรรงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า ชลบุรี 3 ให้ต่อเติมโรงปรุงอาหารต่อช่วง จากงบประมาณปี 2558 โดย หจก. ซี เอส แลนด์ แอน คอนสตรัคชั่น  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  เป็นคู่สัญญากับอำเภอเมืองชลบุรี  งบประมาณ  678,337.52 บาท เป็นงบประมาณค้างปี 2559
              29 ธันวาคม  2560 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  บันไดขึ้น 2 ข้าง โดย หจก.พิเชษฐ  คอนสตรัคชั่น 2007 ราคา3,250,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จ 27 สิงหาคม 2561
              12 มกราคม  2561 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้า ชลบุรี 3 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 340,000 บาท บริษัทธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ดีเวลอปเม้น จำกัด เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  (อาคารโดม) จำนวน 677,000 บาท
             ปัจจุบันโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม   ดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 645 คน ( ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 )