ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่าย Day camp ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.๑-ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีประสบการณ์ในการอยู่ค่าย (คณะครูระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ภาพ/งานไอซีที โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ข่าว)
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2560,22:45   อ่าน 128 ครั้ง